KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 47

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W KATOWICACH

NA LATA 2014 – 2019.

Spis treści:

 1. Podstawa prawna
 2. Charakterystyka przedszkola
 3. Wizja Przedszkola
 4. Misja Przedszkola
 5. Model absolwenta
 6. Organizacja pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 7. Cele strategiczne pracy przedszkola
 8. Kryteria sukcesu
 9. Tematy roczne do realizacji w przedszkolu w latach 2014 – 2019
 10. Mocne i słabe strony przedszkola
 11. Zasady pracy, metody i formy stosowane w przedszkolu
 12. Normy zachowań
 13. Rozwój kadry pedagogicznej
 14. Model nauczyciela
 15. Organizacja zajęć dodatkowych
 16. Zasady współpracy z rodzicami
 17. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 18. Promocja przedszkola
 19. Uwagi o realizacji planu rozwoju przedszkola

1. PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego1.
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 17.11.2010 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach2.
 3. Rozporządzenia MEN z dn.23.12.2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół3.
 4. Rozporządzenia MEN z 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów4.
 5. Rozporządzenia MEN z dn.24 sierpnia 2010 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji5.
 6. Statut Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach6.

 7. 2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

  Miejskie Przedszkole Nr 47 w Katowicach jest placówką z oddziałami integracyjnymi. Do przedszkola uczęszczają zarówno dzieci zdrowe, jak i te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Pierwsza grupa integracyjna została utworzona w 1992r, a program autorski i statut przedszkola został zatwierdzony w 1994r.

  Przedszkole działa na podstawie

  • ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.; Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
  • aktu założycielskiego,
  • statutu ( opracowany na podstawie: ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty -tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami; ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela -tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami i rozporządzenia MEN z 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - Dz. U. z 2001 r. Nr 61 , poz. 624 ze zmianami).

  W przedszkolu funkcjonują cztery grupy integracyjne oraz dwie grupy specjalne.

  Do grup integracyjnych uczęszcza do piętnastu dzieci zdrowych oraz od trzech do pięciu dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

  W każdej z grup specjalnych może przebywać maksymalnie do czwórki dzieci z zaburzeniami zachowania, ze spektrum autyzmu oraz ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi w wieku 3-8 lat.


  Przedszkole pracuje według koncepcji organizacyjnej tzw. grup rodzinkowych. Zgodnie z jej założeniami, w każdej grupie przebywają dzieci w różnym wieku -to jest : trzy, cztero, pięcio oraz sześciolatki. Praca wychowawcza opiera się na podobnych zasadach jakie funkcjonują w rodzinie.

  Młodsze i mniej zaradne dzieci mogą znaleźć wsparcie i przykład do naśladowania w osobie starszego kolegi lub koleżanki. Praca dydaktyczna w grupach odbywa się równocześnie na różnych poziomach wymagań tak, aby rozwijać i dawać szansę poczucia sukcesu wszystkim dzieciom.


  W przedszkolu pracują nauczyciele: pedagodzy ogólni i wspierający oraz specjaliści: psycholog, logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, a także nauczyciel religii, muzykoterapeuta oraz nauczyciel języka angielskiego.


  3. WIZJA PRZEDSZKOLA

  Wizja to pewien obraz, pozytywne wyobrażenie przyszłości na podstawie uznawanych wartości i idei, na podstawie którego kształtują się cele i plany działania.

  Wizją przedszkola jest wychowanie w akceptacji dla odmienności, szczęśliwe dzieciństwo.

  W naszym przedszkolu ważne jest każde dziecko, dlatego chcemy aby było: bezpieczne, aktywne, odważne i szczere.

  Przedszkole

  • jest placówką bezpieczną, przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole;
  • stwarza warunki przyjaznej, domowej atmosfery a także zapewnia warunki do rozwijania osobowości dzieci oraz do zaspokojenia ich potrzeb;
  • zapewnia opiekę specjalistów (psychologa, logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej).
  • zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną i odpowiedzialną kadrę;
  • ukierunkowuje swoją pracę na dziecko, jego potrzeby, zainteresowania i wszechstronny rozwój;
  • stwarza swoim wychowankom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego i twórczego myślenia, działania i przeżywania oraz poznawania otaczającej rzeczywistości zachowując wartości moralne , takie jak: dobro, prawda, piękno;
  • traktuje każde dziecko podmiotowo i indywidualnie co sprawia, że dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe;
  • kształtuje u dzieci poczucie wiary we własne możliwości i poczucie własnej wartości;
  • stwarza warunki, które sprzyjają indywidualnemu rozwojowi każdego dziecka i są dostosowane do jego potrzeb i możliwości;
  • kształtuje fundamentalne wartości: życzliwość, wrażliwość, tolerancję i poszanowanie odmienności poprzez kontakty dzieci pełnosprawnych z dziećmi niepełnosprawnymi;
  • umożliwia rodzicom bycie partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola;
  • wspiera rodziców w wychowaniu dzieci;
  • promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku;
  • współpracuje z poradniami specjalistycznymi, organizacjami i instytucjami wspierającymi rozwój dzieci.

  4. MISJA PRZEDSZKOLA

  Misją naszego przedszkola jest :

  • kształtowanie akceptacji dla odmienności;
  • wychowanie w uczciwości i pariotyzmie;
  • wspomaganie rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami dziecka, wyrównywanie szans;
  • wspomaganie rodzicow w rozwoju i wychowaniu dziecka oraz właczanie ich w działalność przedszkola;
  • wychowanie do wolności.

  5. MODEL ABSOLWENTA

  • akceptujący odmienność innych osób,
  • zainteresowany światem,
  • gotowy do nauki w szkole,
  • potrafiący zadbać o siebie adekwatnie do swojego wieku,
  • współpracujący z innymi dziećmi,
  • gotowy do pomocy potrzebującym,
  • potrafiący samodzielnie zorganizować sobie czas wolny,
  • znający normy moralne stosowne do wieku,
  • dobry w stosunku do innych ludzi,
  • samodzielny na miarę swoich możliwości,
  • radosny i otwarty.

  6. ORGANIZACJA PRACY Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

  „Pod pojęciem ucznia ze specjalnymi potrzebami należy rozumieć zarówno dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego, ale i te, które mają trudności w realizacji wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego oraz ograniczeń środowiskowych. Takie rozumienie specjalnych potrzeb edukacyjnych ma na celu wdrożenie i urzeczywistnienie idei wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich dzieci”7.

  Nasza placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty a także w przepisach wydanych na jej podstawie.

  Przedszkole:

  • wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
  • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • realizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

  Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objęte są dzieci na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną.

  Ponadto nauczyciele z grup integracyjnych i specjaliści prowadzą obserwację każdego dziecka celem podjęcia działań wyrównawczych w przypadku dzieci przejawiających trudności edukacyjne. W oparciu o wnioski wynikające z przeprowadzonych badań nauczyciel opracowuje indywidualny program pracy z dzieckiem. Najważniejszym celem tych oddziaływań jest zlikwidowanie lub skorygowanie nieprawidłowości w rozwoju oraz odpowiednie dobranie ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

  Także dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tworzy się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniając dostosowanie realizacji programów wychowania przedszkolnego, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci.

  W przedszkolu powoływany jest zespół dla każdego dziecka posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W skład zespołu wchodzą nauczyciele danej grupy oraz specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem.


  7. CELE STRATEGICZNE PRACY PRZEDSZKOLA

  1. Wspieranie rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
  2. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych.
  3. Szerzenie idei integracji w środowisku.

  8. KRYTERIA SUKCESU

   1. W przedszkolu dokonuje się diagnozy funkcjonalnej.
   2. Nauczyciele opracowują programy pracy wychowawczo-dydaktycznej.
   3. Nauczyciele dostosowują formy, metody do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.
   4. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęte sa opieką specjalistyczną: psychologa, logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej.
   1. Przedszkole wyposaża dzieci i dorosłych w wiedzę na temat bezpiecznych zachowań, zagrożeń dla zdrowia, zapoznaje ze sposobami ochrony przed nimi.
   2. W przedszkolu dokonuje się modernizacji pomieszczeń i wyposaża je dostosowując do potrzeb dzieci i nauczycieli, dba się o ich estetykę.
   3. Teren wokół przedszkola jest zagospodarowany, zgodnie z potrzebami dzieci i wymogami bezpieczeństwa.
   1. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
   2. Nauczyciele i dzieci biorą aktywny udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, konkursach, olimpiadach.
   3. W przedszkolu organizowane są Dni Otwarte.
   4. Przedszkole współpracuje z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.
   5. Przedszkole włącza się w ogólnoświatową akcję „Światowy Dzień Autyzmu”.
   6. Prezentowane są właściwe postawy społeczne.
   7. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w Integracyjnej Spartakiadzie Przedszkolnej.

  9. TEMATY ROCZNE DO REALIZACJI W PRZEDSZKOLU W LATACH 2014 – 2019

  1. Udoskonalenie procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności.
  2. Kształtowanie akceptacji dla odmienności.
  3. Wspomaganie rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami, wyrównywanie szans.
  4. Wychowanie w uczciwości i patriotyzmie.
  5. Wychowanie do wolności.

  10. MOCNE I SŁABE STRONY PRZEDSZKOLA

  Mocne strony Słabe strony
  • wszechstronne wykształcenie nauczycieli;
  • specjaliści dostępni w pełnym wymiarze godzin;
  • ealizacja wczesnego wspomagania rozwoju;
  • realizacja PP , AAC, metod korekcyjnych i aktywizujących;
  • rodzinkowe grupy integracyjne;
  • zajęcia dodatkowe;
  • grupa wsparcia dla rodziców;
  • programy autorskie;
  • pomoce z UE;
  • duże sale;
  • nowy ogród;
  • biblioteka;
  • wolontariackie zajęcia;
  • Rada Przedszkola;
  • strona internetowa;
  • Dni Otwarte;
  • popularność placówki w środowisku.
  • mały ogród przedszkolny;

  11. ZASADY PRACY, METODY I FORMY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

  Przedszkole pracuje w oparciu o zatwierdzone programy wychowania przedszkolnego jak również na podstawie programów autorskich. W grupach integracyjnych pracuje dwóch nauczycieli, którzy dzielą się zadaniami: jeden jako pedagog prowadzący a drugi jako wspierający.

  Praca odbywa się na różnych poziomach uwzględniając grupy różnowiekowe. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczą dodatkowo w zajęciach indywidualnych ze specjalistami (psycholog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, logopeda).


  Programy pracy w grupach specjalnych:

  • Program wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
  • Poranny Krąg. Stymulacja Polisensoryczna wg Pór Roku Hedwig Abel / z autorskimi rozwiązaniami D. Krala i E.Kadela/
  • Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się.

  Programy pracy w grupach integracyjnych:

  • Program wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu“ A. Łada-Grodzicka, D.Piotrowska, B. Godzimirska
  • Program autorski „Czytanie może być zabawą“ R. Świerczewska na podstawie programu I. Majchrzak „Odimienna Metoda Nauki Czytania“
  • „Dziecięca matematyka“ – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska

  Pracujemy według zasad:

  • zasada poglądowości-bezpośrednie poznanie rzeczy (zabawy manipulacyjne, zabawy dotykowe, zabawy polisensoryczne, eksperymentowanie, doświadczenia );
  • zasada przystępności – stopniowania trudności oraz dostosowanie do specyfiki grupy rodzinkowej ;
  • zasada systematyczności – systematyczne utrwalanie wcześniej zdobytych wiadomości oraz nabytych umiejętności ;
  • zasada świadomego i aktywnego uczestnictwa – indywidualne podejście do każdego dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb;
  • zasada łączenia teorii z praktyką – tworzenie warunków do łączenia wiedzy naukowej z umiejętnościami potrzebnymi w życiu codziennym.

  Metody pracy w grupach integracyjnych:

  • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Pedagogika zabawy - Klanza
  • Muzyka relaksacyjna, muzykoterapia
  • Malowanie 10 palcami
  • Metoda M.Ch. Knillów
  • Opowieść ruchowa
  • Masażyki
  • Zabawy paluszkowe
  • Metoda : słowna / objaśnienia, pokaz /, czynna

  Metody pracy w grupach specjalnych:

  • Metoda Ośrodków Pracy
  • Program TEACCH / ćwiczenia z programem/
  • Komunikacja Wspomagana i Alternatywna
  • Metoda I. Michalak – Widery
  • Stymulacje monozmysłowe
  • Praca w ciemni
  • Metoda A.Affolter
  • Metoda Aktywności M.Ch. Knillów
  • Metoda O.I.Lovaasa /elementy/
  • Metoda symultaniczno – sekwencyjna J. Cieszyńskiej
  • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
  • Terapia manualna
  • Pedagogika zabawy
  • Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki B. Strauss
  • Terapia zabawą
  • Muzykoterapia /z elementami relaksacji/
  • Elementy Metody Treningu Zdolności Intelektualnych B. Markowskiej / psycholog/
  • Elementy Metody Behawioralnej
  • Elementy metody terapeutycznej Domana i Delacato
  • Elementy metody Kinezjologii Edukacyjnej
  • Elementy Metody Modyfikacji Zachowań
  • Metoda : słowna / objaśnienia /, naśladowcza , stacyjna, elementy metody SI

  Formy pracy:

  • Praca indywidualna
  • Praca w małej grupie dzieci
  • Praca w diadzie – dziecko / dziecko
  • Praca w triadzie – dziecko / dziecko / dziecko

  12. NORMY ZACHOWAŃ

  Na początku roku szkolnego każda grupa opracowuje swój Kodeks Zachowań, którego zadaniem jest wspieranie i motywowanie dzieci do przestrzegania ustalonych norm i zasad zachowania ale także egzekwowania konsekwencji.

  Sposoby motywacji dzieci:

  Stosowane nagrody:

  • pochwała indywidualna,
  • pochwała przed całą grupą,
  • pochwała przed rodzicami,
  • nagrody rzeczowe w postaci naklejek, czegoś słodkiego

  Stosowane konsekwencje:

  • brak nagrody,
  • upomnienie słowne
  • rozmowa - przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)
  • wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu złego zachowania dziecka,
  • odsunięcie na krótki czas od zabawy.

  Dzieci z grup specjalnych nagradzane są za każde wykonane zadanie, bez względu na efekt jego pracy. Na poczatku ważny jest sam udział dzieka w ćwiczeniu. Jeżeli chcemy wycofać zachowanie niepożądane proponujemy dziecku inny rodzaj aktywności, gdy tylko widzimy, że choćby na moment sie udało, nagradzamy je / nagradzanie w formie pochwały/. Opracowanie systemu nagród dla każdego dziecka po dokonaniu indywidualnej oceny hierarchii wzmocnień. Przestrzeganie zasady nagradzania bezpośrednio po pożądanym zachowaniu dziecka.


  13. ROZWÓJ KADRY PEDAGOGICZNEJ

  Nauczyciele dbają o swój rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia (warsztaty, szkolenia, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe) oraz w formach wewnętrznych (szkoleniowe rady pedagogiczne). Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje i umiejętności poprzez czytanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Dzielą się doświadczeniami, materiałami zdobytymi na kursach, warsztatach, szkoleniach w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli.

  Przedszkole posiada 5 letni plan doskonalenia zawodowego, który zawiera zakres kształcenia nauczycieli.


  14. MODEL NAUCZYCIELA

  • bez uprzedzeń;
  • z otwartym umysłem;
  • stale doskonalący wiedzę;
  • wspomagający rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczej;
  • przekazujący w rzetelny i przystępny sposób wiedzę o dziecku;
  • z poczuciem misji;
  • z wiedzą nt.: głównych kierunków rozwoju nauk pedagogicznych;
  • zorientowany na współpracę z rodzicami i z środowiskiem lokalnym;
  • podejmujący wyzwania pedagogiczne;
  • wypracowujący dobre relacje;
  • twórczy i współdziałający;
  • zainteresowany dobrem wspólnym przedszkola;
  • posiadający wiedzę nt.: kolejnych etapów edukacji wychowanków;
  • dobrze orientujący się w systemie pomocy społecznej;
  • posiadający wiedzę o środowisku lokalnym;
  • konsekwentny, ale także wyrozumiały, kulturalny serdeczny i cierpliwy.

  15. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

  W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola w ramach realizacji podstawy programowej:

  • religia dla dzieci 5,6 letnich;
  • muzykoterapia realizowana z całą grupą w przypadku grup integracyjnych oraz indywidualnie dla dzieci z grup specjalnych;
  • język angielski realizowany w grupach integracyjnych.

  Organizowane są również zajęcia poza realizacją podstawy programowej:

  • zajęcia komputerowe;
  • zajęcia plastyczne;
  • zajęcia muzyczne.

  16. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

  Bardzo ważnym elementem pracy przedszkola są działania wspierające rodziców / opiekunów. Obejmują one wspólne rozpoznawanie specjalnych potrzeb dziecka, dostarczanie im wiedzy pedagogicznej, uwrażliwaianie na potrzeby i możliwości dziecka, informowanie o jego postepach lub trudnościach, uzgadnianie wspólnie z opiekunami / rodzicami kierunków oddziaływań wychowawczych lub dydaktycznych, informowanie o uprawnieniach dziecka zgodnie z prawem oświatowym, właczenie ich w życie przedszkola.

  Ponadto proponujemy rodzicom:

  • konsultacje indywidualne;
  • zajęcia otwarte;
  • spotkania przedświąteczne;
  • spotkania integracyjne podczas których rodzice oraz nauczyciele mają okazję lepiej się poznać, nawiązać miły i serdeczny kontakt między sobą.

  Nauczyciele organizują spotkania indywidualne wynikające z bieżących potrzeb, comiesięczne konsultacje z rodzicami i przekazują informacje na temat funkcjonowania dziecka w grupie, zapoznają rodziców z wynikami badania gotowości szkolnej.

  Podczas zajęć otwartych rodzice mogą dostrzec mocne i słabe strony dziecka, obserwować dziecko na tle grupy rówieśniczej. Jedną ze sprawdzonych form współpracy z rodzicami jest Święto Rodziny. Rodzice włączani są do przygotowania tej uroczystości poprzez pieczenie różnego rodzaju ciast, kompletowanie loterii fantowej, pomoc w wykonywaniu strojów do występu artystycznego. Nauczyciele wspólnie z rodzicami pomagają sobie w organizowaniu wycieczek, różnego rodzaju imprez a także w urządzaniu sali i kącików tematycznych. Rodzice chętnie włączają się do czytania utworów literatury dziecięcej w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

  Nauczyciele prezentują systematycznie prace plastyczne i inne wytwory twórczości dzieci.

  Informują rodziców o ważnych i wartościowych dla rozwoju dziecka rzeczach drogą mailową.

  W naszym przedszkolu funkcjonuje Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy w przyjaznej atmosferze pragną podzielić się swoimi troskami i radościami oraz porozmawiać z innymi rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Grupa prowadzona jest przez Annę Zagórną – psychologa.

  Każda grupa w przedszkolu oraz specjaliści posiadają szczegółowy plan współpracy z rodzicami.


  17. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

  Przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku. Podejmuje również szereg inicjatyw na rzecz tego środowiska, z których mogą korzystać osoby, instytucje i organizacje środowiska lokalnego. Są to zarówno imprezy odbywające się na terenie przedszkola, skierowane do dzieci i rodziców (warsztaty, spotkania z psychologiem, logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej, konkursy plastyczne, występy dzieci, akcje charytatywne, kiermasze), jak i działania skierowane do społeczności lokalnej (festyny rodzinne, dni otwarte).


  18. PROMOCJA PRZEDSZKOLA

  Nasze przedszkole prowadzi działania zmierząjące do promocji placówki w środowisku. Dużym zainteresowaniem cieszą się Dni Otwarte organizowane co roku. Dzięki nim rodzice wraz ze swoimi dziećmi mają okazję poznać placówkę, nauczycieli, dzieci w grupach. Rodzice mają możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami.

  Nauczyciele wspólnie z dziećmi organizują Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony corocznie 2 kwietnia. Jest to ogólnoświatowa inicjatywa "Na niebiesko dla autyzmu". Celem akcji jest podniesienie świadomości społecznej na temat autyzmu.

  Nauczyciele organizują pikniki (spotkania integracyjne, Święto Rodziny) oraz wyjazdy poza teren przedszkola. Promocja placówki odbywa się także poprzez uczestnictwo w różnych konkursach miejskich lub wojewódzkich. Przez cały rok nasze przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami takimi jak szkoła, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, biblioteka itd. Dodatkową promocją przedszkola jest założona strona internetowa, która zawiera ważne informacje dla rodziców, wydarzenia z życia przedszkola, galerię prac i zdjęć dzieci.


  19. UWAGI O REALIZACJI PLANU ROZWOJU PRZEDSZKOLA

  1. Plan jest otwarty i może być modyfikowany.
  2. Plan jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.
  3. Plan zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
  4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola i Rady Przedszkola.
  5. Plan obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
  6. Wnioski wynikające z realizacji planu Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej po każdym półroczu.  Przypisy:

  • 1 - Dz. U. Nr 168, poz.1324,
  • 2 - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
  • 3 - Dz. U. Nr 51, poz z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania ... 1292)
  • 4 - Dz. U. z dn. 27.02 2007r Nr 35.poz.222).
  • 5 - Dz. U. Nr 156 – 11966, poz 1047.
  • 6 - Statut Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi.
  • 7 - Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Minister Edukacji Narodowej. Warszawa 2010.