Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:
   Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą przy ul. Słonecznej 60 w Katowicach, 40-136 Katowice.
   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Przedszkolu nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach: 40-040 Katowice, ul. Wita Stwosza 7, tel. (32) 60-61-323, e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl
   Dane osobowe dzieci (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ich podanie jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji obowiązku prawnego przez Administratora danych.
   Odbiorcą danych osobowych będą: Urząd Miasta Katowice, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Ministerstwo Edukacji Narodowej, CUW w Katowicach.
   Dane osobowe dzieci (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (rodzica/opiekuna prawnego), a przekazanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.
   Dane osobowe dzieci (rodziców/opiekunów prawnych) będą przechowywane do zakończenia okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
   Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
   Zgodnie z obowiązującym prawem Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na przedszkolnych uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.