PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH
DLA NAJMŁODSZYCH „MUZYKA DLA SMYKA”

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program skierowany jest dla dzieci w wieku 3 i 4 lata, zarówno zdrowych
jak i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które lubią muzykę, chcą ją poznawać, słuchać
i uczyć się jej. Założeniem opracowanego programu jest rozwijanie naturalnych zdolności muzycznych dziecka. Zawarte w nim treści są proste, zrozumiałe i pozwalają na realizację założeń nauczycielki i pracę z dziećmi w celu rozwoju ich zdolności.

Program jest elastyczny, w zawiązku z tym pozwolę sobie na modyfikowanie proponowanych zabaw, aby dostosować je do aktualnego stanu fizycznego i nastroju przedszkolaków.

Program realizowany będzie w Miejskim Przedszkolu nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi
w Katowicach. Liczba dzieci uczestniczących w grupie zajęciowej : w zależności od potrzeb. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w miesiącu po realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Czas trwania zajęć to maksymalnie pół godziny.

 

CELE PROGRAMU 

CELE OGÓLNE:

 

 • Zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego
  i harmonijnego rozwoju oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci w zajęciach
  z wykorzystaniem muzyki.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- rozwijanie umiejętności wokalno-muzycznych

- podejmowanie prób wypowiadania pojedynczych zdań lub wyliczanek, zmieniając tempo, rytm, intonację, dynamikę, barwę głosu

-śpiewanie znanych piosenek indywidualnie i w grupie na miarę swoich możliwości

- podejmowanie prób ułożenia melodii do krótkich, prostych wierszyków

- podejmowanie prób wykorzystywania w improwizacjach muzycznych wyrazów dźwiękonaśladowczych

- kształtowanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu

- odtwarzanie prostych rytmów

- podejmowanie prób ułożenia własnego rytmu, wyklaskując, wystukując lub grając na instrumentach perkusyjnych (przy pomocy nauczycielki)

- tworzenie i wykonywanie swobodnej improwizacji ruchowej do utworów muzyki klasycznej i nowoczesnej

- kształtowanie orientacji ruchowej

- gromadzenie doświadczeń ruchowych

- rozpoznawanie rodzajów tempa – wolno, szybciej, bardzo szybko

- wysłuchiwanie dynamiki natężenia dźwięku i określanie jej – głośno, średnio, cicho

- określanie nastroju wysłuchanego utworu – radosny, ponury itp.

porusza się zgodnie ze słyszanym rytmem
- swobodne wyrażanie siebie ruchem

- zapoznanie z techniką gry na instrumentach

- wskazywanie i nazywanie instrumentów perkusyjnych

 

Na zajęciach muzyczno-rytmiczno-ruchowych „Muzyka dla smyka” wykorzystam również muzykoterapię, elementy metody Pedagogiki Zabawy Klanzy, elementy metody Karla Orffa, elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn, elementy rytmiki Emila Dalcroze`a, elementy choreo i arteterapii.

 

Przewiduję organizację zajęć pokazowych dla rodziców oraz pokaz umiejętności podczas Święta Rodziny w przedszkolu. Ponadto, w celu monitorowania wdrażania programu
oraz w celu ewaluacji będę robiła zdjęcia i filmowała zajęcia.

Pod koniec roku szkolnego dokonam ewaluacji programu. Pozwoli mi ona ocenić efekty i jego zgodność z moimi oczekiwaniami.

 

Zajęcia kulinarne: „Akademia Małego Kucharza”

Założeniem programu jest podejmowanie działań kształtujących prawidłowe przyzwyczajenia oraz rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych przedszkolaków. Program ma na celu propagowanie aktywnych metod nauczania i wychowania. „Akademia Małego Kucharza” to dla przedszkolaków zabawa i wielka przygoda, których efektem będzie poprawny stosunek do zdrowego żywienia oraz nabywanie samodzielności. Przyrządzanie potraw sprawia wiele przyjemności i może być wspaniałą zabawą.

Dla dzieci jest to pełna niespodzianek podróż kulinarna po Polsce i świecie, podczas której poznają rodzime oraz egzotyczne smakołyki i potrawy. Każde dziecko ma okazję własnoręcznie przyrządzać potrawy, a następnie je degustować. Dzieci poznają tajniki kuchni oraz zasady dobrych obyczajów przy stole. W planie zajęć uwzględnione zostały również zagadnienia z zakresu higieny , organizacji pracy w kuchni , zdrowego odżywiania

i odpowiedniej diety. Program wychodzi naprzeciw zainteresowaniom dzieci. Ma na celu rozwijanie postawy twórczej, przyczyniającej się do pełniejszego kształtowania osobowości dziecka.

 

CELE ZAJĘĆ:

 

 • Kształtowanie umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania.

 • Doskonalenie samodzielności i umiejętności samoobsługowych.

 • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych.

 • Zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłów.

 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

 • Zapoznanie z różnymi sprzętami, naczyniami, przyborami kuchennymi.

 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w kuchni i podczas korzystania ze sprzętów gospodarstwa domowego.

 • Poszerzanie słownika o nazwy produktów spożywczych, nazwy czynności wykonywanych w kuchni, nazwy jednostek wagi i objętości.ZAJĘCIA KÓŁKA PLASTYCZNEGO „TAŃCZĄCE PĘDZELKI”

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (środa), trwają godzinę.

Każde spotkanie rozpoczyna się rytualnym powitaniem i dzieli na trzy części:

 1. Zabawy ruchowo – muzyczne wprowadzające w tematykę zajęć
 2. Prezentacja metody i sposób wykonania pracy
 3. Część główna – działalność plastyczna dzieci

Tematykę zajęć wybierana jest w kontekście zmieniających się pór roku.

Dzieci tworząc doznają różnych wrażeń wywołanych samym tematem, barwami, różnorodnością materiału, kształtów i form. Zajęcia plastyczne spełniają ważną rolę w kształtowaniu osobowości dziecka – poprzez twórczość uzewnętrzniają się emocje, przeżycia, myśli, słowa, prośby, życzenia. Dzieci działając wyrażają siebie, a to wpływa na rozwój umysłowy, doskonali procesy poznawcze: pamięć, wyobraźnię, kształtuje spostrzegawczość i umiejętność wnikliwej obserwacji. Równocześnie dzięki tym zajęciom budzą się nowe zainteresowania, kształtuje się artystyczna wrażliwość i dbałość o estetykę i kulturę życia codziennego.

Cele zajęć:

 • Rozwianie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych ( malowanie, rysowanie, wyklejanie, zaprasowanka, płaskie orgiami, tworzenie kompozycji płaskich i pół-przestrzennych z różnorodnych materiałów)
 • Gromadzenie doświadczeń poprzez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych materiałów i narzędzi (pędzle, gąbki, wałeczki, balony, szczotki, korki)
 • Gromadzenie doświadczeń wielozmysłowych podczas zabaw dotykowych wprowadzających w tematykę zajęć
 • Branie udziału w zabawach i ćwiczeniach związanych z ruchem – tworzenie improwizacji ruchowych wprowadzających w tematykę zajęć
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody zmieniającej się każdej porze rokuKółko komputerowe

Celem ogólnym zajęć „Zabawy z komputerem” jest tworzenie pozytywnego stosunku do komputera jako źródła wiedzy oraz narzędzia do nauki i zabawy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uświadomienie dziecku zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe korzystanie z komputera. Zadaniem programu jest również wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez umożliwienie dostępu do technik multimedialnych dzieciom, które takiej możliwości nie mają w domu.

Cele szczegółowe programu dla każdego uczestnika zajęć będą dotyczyły następujących umiejętności:

 • Dziecko orientuje się w zasadach korzystania z urządzeń elektrycznych, w tym zasadach pracy przy komputerze,
 • Dziecko jest wrażliwe na zagrożenia zdrowotne związane z niewłaściwym korzystaniem z komputera (zwrócenie uwagi na prawidłową postawę, odległość od monitora, bezpieczeństwo podczas włączania itp.),
 • Dziecko wymienia i wskazuje elementy składowe zestawu komputerowego (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, głośnik, drukarka),
 • Dziecko uruchamia i zamyka system,
 • Dziecko wie się, do czego służy komputer,
 • Dziecko zapoznaje się z pojęciami: myszka, kursor,
 • Dziecko prawidłowo posługuje się myszką – trzymanie, przesuwanie, oznaczanie,
 • Dziecko zwraca uwagę na przełożenie ruchu myszki na ruch kursora na ekranie komputera,
 • Dziecko świadomie posługuje się programem Paint,
 • Dziecko uruchamia program; zna okno edytora; dostępne narzędzia i zasady ich stosowania;
 • Dziecko zna jeden ze sposobów ustalenia tła rysunku (narzędzie wypełnianie kolorem),
 • Dziecko wykonuje proste rysunki, posługując się ołówkiem i narzędziem do wypełniania kolorem,
 • Dziecko wykorzystuje narzędzia do wypełniania kolorem,
 • Dziecko używa funkcji wklejania rysunków do programu Paint za pomocą polecenia EDYCJA, WKLEJ Z…,
 • Dziecko koloruje gotowe rysunki,
 • Dziecko korzysta ze skrótu CTRL + W – cofanie wykonanego działania,
 • Dziecko zna funkcję kopiowania elementów w programie Paint – wykonanie rysunków,
 • Dziecko sprawnie korzysta z następujących komputerowych programów edukacyjnych: „Kształtowanie inteligencji”, „Rozwijanie wyobraźni i kreatywności”, „Zabawy matematyczne”, „Bolek i Lolek. Moje pierwsze literki”, „Wesołe przedszkole Bolka i Lolka”, „ABC z Reksiem”, „Liczę z Reksiem”, „Mapeciątka zdobywają wiedzę”,
 • Dziecko rozwija procesy intelektualne, utrwala wiedzę zdobytą podczas zajęć przedszkolnych, doskonali umiejętności z obszaru edukacji matematycznej, językowej, muzycznej, doskonali koordynację wzrokowo-ruchową.